Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ordonanța de urgență nr. 69/2020 prin care Guvernul acordă bonificații pentru plata unor obligații fiscale, prorogă unele termene, precum și alte măsuri fiscale, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai 2020. 

În cele ce urmează, vom prezenta un scurt sumar al celor mai importante măsuri luate prin intermediul actului normativ: 

I. Termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul 2019 s-a prorogat până la data de 30 iunie 2020, inclusiv. 

II. Actul normativ prevede și acordarea unor bonificații pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente veniturilor obținute în anul 2019 și declarate prin intermediul Declarației unice:

Se acordă următoarele bonificații pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care contribuabilul este obligat să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Declarația trebuie depusă până la 30 iunie 2020, inclusiv:

a) 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv, prin plată sau compensare. Obligațiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației.

b) 5% din aceste sume, dacă contribuabilul depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Bonificația prevăzută la lit. b) se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației prevăzută lit. a) caz în care se aplică ambele bonificații.

Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. 

Pentru sumele achitate în plus față de obligațiile fiscale de plată aferente anului 2019 contribuabilul  poate cere compensarea sau restituirea potrivit Codului de procedură fiscală.

III. Se introduc măsuri de amnistie privind anularea unor obligații accesorii

Beneficiari: persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.

Reguli generale privind măsurile introduse:

1. Se anulează dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) Contribuabilul stinge prin orice modalitate toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) Contribuabilul stinge prin orice modalitate, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) debitorul a depus toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Actul normativ prevede de o manieră detaliată obligațiile fiscale considerate a fi restante la data de 31 martie 2020.

2. Se anulează accesoriile aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă, în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) Contribuabilul depune declarația rectificativă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) Contribuabilul stinge toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) Contribuabilul stinge prin orice modalitate, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

d) debitorul a depus toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

e) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

3. Se anulează accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată, în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) Contribuabilul stinge prin orice modalitate, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) debitorul a depus toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

4. Se anulează accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere, în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) Contribuabilul stinge toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege; 

b) Contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

Actul normativ prezintă detaliat si procedura de solicitare de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante.

De asemenea, se menționează că, pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate și care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se restituie.

Dacă îndeplinește condițiile, contribuabilul poate să cumuleze toate facilitățile dacă până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanța de urgență.

Unitățile administrativ-teritoriale pot aplica, prin opțiune, prevederile referitoare la anularea acesoriilor cu condiția ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliului local.

IV. Alte facilități acordate prin intermediul actului normativ:

1. Se modifică regulile privind acordarea de bonificatii – se menționează expres în Codul fiscal că, începând cu anul 2021, se poate acorda o bonificație de până la 10% din impozitul pe venitul anual, cât și din contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

2. Se introduce obligația angajatorilor de a calcula și plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate luând în calcul ca bază lunară de calcul salariul minimum brut, în cazul angajaților al căror contract individual de muncă a fost suspendat și care nu au realizat venituri din salarii sau asmiliate salariilor în luna respectivă;

3. Se modifică reglementările aferente înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, se menționează expres că ulterior înregistrării în scopuri de TVA, persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, fac obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central. De asemenea, se precizează că cererile de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) din Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează fără a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.

4. Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorie pentru muncă sumele reprezentând stimulente/prime acordate de către angajator din fondul de salarii, pentru perioada stării de urgență decretate potrivit legii pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual de muncă, ca urmare a desfășurării de activități care presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2.

5. Se acordă unele facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în anumite condiții, dacă în perioada în care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei Sars-CoV-2, activitatea economică desfășurată în acele clădiri a fost întreruptă total sau parțial (în funcție de criteriile menționate în actul normativ).

6. Se acordă unele facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu  panouri publicitare, în anumite condiții.

 

Contact

Alina Man, Managing Associate (alina.man@musat.ro)

Telefon fix: 0040 21 202 59 00; Mobil: 0758 699 344

Print Friendly, PDF & Email