Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgență nr. 37/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 30 martie 2020, aceasta intrând în vigoare de luni, 30 martie 2020.  

Printre măsurile luate de stat pentru combaterea efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice, ca urmare a pandemiei COVID-19, de natură să influențeze anumite categorii de debitori, în mod particular persoanele fizice și întreprinderile mici și mijlocii, care se confruntă cu o severă diminuare a veniturilor și lipsa de lichidități, cea mai recentă și mult așteptată este posibilitatea amânării de către instituțiile de credit bancare și nebancare a ratelor și dobânzilor la credit pe o perioadă de până la 9 luni.  

Beneficiarii măsurii

Principalii beneficiari ai măsurii publicate în Monitorul Oficial sunt: persoane fizice, PFA, întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale și persoane juridice din contractele de credit, respectiv leasing.

Suspendarea plății ratelor aferente împrumuturilor

Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, ale Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile și ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare OUG nr. 37/2020, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Scadența creditului va putea fi prelungită cu perioada de suspendare. În cazul persoanelor care depășesc limita de vârstă, restructurarea se va face cu încadrarea în scadența curentă.

 

Condiții pentru a putea beneficia de măsură

Pentru a beneficia de măsură, trebuie îndeplinite anumite condiții:

  • creditele trebuie să fi fost contractate anterior intrării în vigoare a OUG; 
  • creditele să nu fi ajuns la maturitate și să nu fi fost declarate scadente anticipat anterior intrării în vigoare a ordonanței; 
  • să nu existe restanțe înregistrate la credite la data instituirii stării de urgență (16.03.2020) pe teritoriul României sau debitorii să fi efectuat plata restanțelor până la data solicitării suspendării obligației de plată;
  • măsura de suspendare a ratelor se acordă doar debitorilor persoane fizice ale căror venituri au fost afectate „direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a ordonanței de urgență (notă: Guvernul va trebui să aprobe Normele de aplicare pentru OUG nr. 37/2020 printr-o hotărâre, termenul limită pentru adoptarea lor fiind de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, respectiv, 13 aprilie 2020);
  • celelalte entități pot beneficia de prevederi numaidacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: (i) își întrerup total sau parțial activitatea ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență și dețin certificat de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) sau dețin certificatul de urgență emis de MEEMA prin care se constată pe baza declarațiilor pe propria răspundere o diminuare a veniturilor sau încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie – februarie 2020 și (ii) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

Procedura de urmat pentru a beneficia de măsură:

  • termenul limită până la care persoanele fizice și juridice pot solicita amânarea ratelor pentru o perioadă de maximum 9 luni (minimum1 lună) este 45 de zile de la data intrării în vigoare  OUG nr. 37/2020 (i.e.13 mai 2020);
  • depunerea la creditor a unei cereri în format letric, prin poșta electronică sau pe cale orală, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat pe website-ul creditorului;
  • analizarea și aprobarea cererii de către creditor urmează să se facă conform normelor de aplicare a OUG 37/2020 care se vor emite în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 37/2020;
  • în cazul aprobării cererii va avea loc prelungirea duratei contractuale de la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorului.

În timpul perioadei de suspendare, debitorul nu va achita către instituția de credit nici un fel de plată legată de facilitățile de creditare în discuție (principal, dobânzi, comisioane). Termenele de rambursare ale facilităților de creditare vor fi prelungite automat cu perioada suspendării ratelor.

Dobânda datorată pe perioada suspendării plății ratelor

Ordonanța a fost modificată după ce fusese aprobată inițial săptămâna trecută. În noua sa formă, debitorii cu credite ipotecare nu vor mai plăti dobândă la dobânda amânată, ci se va face o creanță distinctă, garantată integral de stat. 

Ca regulă generală, dobânzile pe perioada suspendării vor fi capitalizate la principalul creditelor și eșalonate până la noua maturitate a creditelor (cu excepția creditelor ipotecare ale debitorilor persoane fizice), iar valoarea principalului creditelor va crește cu dobânda calculată pe durata suspendării aferentă creditelor în sold.

Așadar, dobânzile amânate se vor capitaliza – adică vor fi incluse în principalul creditului – și vor fi eșalonate pe perioada creditului. Ulterior expirării perioadei de suspendare, debitorii vor achita dobânzi aplicate la noua valoare a principalului, pentru toate facilitățile de credit care beneficiază de suspendare, mai puțin creditele ipotecare ale persoanelor fizice (excepția de la regula generală).

Pentru acestea din urmă, dobânzile amânate vor reprezenta “o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit”, care va avea o maturitate de maximum 5 ani (60 de rate lunare egale) pentru care se va plăti dobândă 0 %. Plata acestor dobânzi amânate se va face începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Astfel, pentru creditele ipotecare nu se va mai plăti dobândă la dobândă de către persoanele fizice. 

În ceea ce privește comisioanele bancare aferente creditelor, acestea nu vor fi capitalizate pe perioada celor 9 luni, acestea fiind exceptate total de la plată pentru această perioadă. 

Pricipalul avantaj îl au, așadar, creditele ipotecare (cele pentru care banca are o garanție asupra unui imobil) întrucât în cazul acestora dobânda acumulată pe perioada suspendării ratelor nu se va capitaliza și nu va fi purtătoare de dobândă.

Rămâne însă această obligație pentru restul tipurilor de împrumut, neipotecare, inclusiv pentru cele de consum sau de nevoi personale. In aceste cazuri, dobânda care curge pe perioada suspendării se va capitaliza (se va adăuga la valoarea creditului rămas în plată) și va fi purtătoare de dobânzi. 

Un alt aspect important de menționat este acela că, modificarea contractelor se va produce prin efectul legii fără a fi necesară încheierea de acte adiționale la contractele de credit. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate potrivit OUG nr. 37/2020.

De asemenea, băncile vor primi garanții de la stat prin Ministerul Finațelor Publice (MFP) de 100% la plata dobânzii amânate aferente creditorilor ipotecare contractate de debitorii personane fizice.

Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat reprezintă creanțe bugetare și se recuperează de la debitori de către oraganele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) iar debitorii care nu vor plati la scadență creanțele garantate de stat vor fi executați de ANAF, fiind calculate inclusiv obligații fiscale accesorii în această situație.    

 

Echipa noastră de avocați și consultanți vă poate acorda asistență juridică în legătură cu aspectele de natură să influențeze anumite categorii de debitori, legate de situația generată ca urmare a măsurilor luate pentru combaterea virusului COVID-19. 

Contact

Mihai Popa (mihai.popa@musat.ro)

Telefon fix: 0040 21 202 59 00

Dana Buscu (dana.buscu@musat.ro

Telefon fix: 0040 21 202 59 00; Mobil 0758 699 367

Print Friendly, PDF & Email