Coronavirus: Guvernul implementeaza un program multianual de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, Ministerul Finanțelor Publice va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii virusului COVID – 19, prin garantarea unor credite și subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări.

I. Guvernul garantează unele credite și subvenționează dobânzile pentru aceste finanțări

Ministerul Finanțelor Publice va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM

Ministerul Finanțelor Publice va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei.

Totodată, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane lei.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru (exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat) în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior. 

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate

De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii. Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului, după intrarea în vigoare a prezente ordonanțe de urgență și poate dura până la data de 31 martie 2021.

Obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

Perioada de garantare

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

II. Statul subvenționează temporar plata indemnizației de șomaj tehnic 

Sprijin oferit angajatorilor pe perioada stării de urgență sub forma subvenționării indemnizației de șomaj tehnic. Se aplică anumite condiții 

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 30/2020 („OUG 30/2020”), guvernul poate oferi sprijin angajatorilor în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, în contextul situației epidemiologice cauzată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Sprijinul vine sub forma plății indemnizaţiei de șomaj tehnic pentru salariați, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. Măsura este temporară și se aplică doar pe perioada stării de urgență.  

Indemnizaţia de șomaj tehnic de care beneficiază salariaţii va fi suportată din bugetul  asigurărilor pentru şomaj. Nivelul indemnizaţiei va fi de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut de 5.429 lei și este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajat, în conformitate cu regulile prevăzute în cuprinsul OUG 30/2020. Mai mult, se prevede că pentru această indemnizație angajatorul nu va datora contribuția asiguratorie pentru muncă.

Modificări la 30 martie 2020 

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 („OUG 32/2020”) modifică și completează OUG 30/2020. Aceasta aduce o serie de modificări și anume facilitează condițiile și procedura de obținere a sumelor reprezentând indemnizațiile acordate de către angajatori salariaților având contractele de muncă suspendate pe perioada stării de urgență.

Noile măsuri facilitează accesul la indemnizații 

Potrivit OUG 32/2020, aceste măsuri se vor aplica salariaților ai căror angajatori reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate. 

Angajatorii pot solicita acordarea sumelor de bani pentru plata indemnizațiilor în baza unei declarații pe propria răspundere.

Angajatorii depun documentele necesare prin poșta electronică, la autoritățile competente

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Angajatorii vor depunde documentele necesare în forma aprobată de Ordinul nr. 741/2020, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor.

Angajatorii au obligația de a efectua plata sumelor de bani către salariați în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

Angajatorul are posibilitatea de a oferi o indemnizație mai mare – altă noutate

O altă noutate adusă de OUG 32/2020 este prevederea expresă că angajatorii au posibilitatea suplimentării indemnizaţiei de şomaj tehnic cu diferenţa până la nivelul de 75% din salariul de bază, dacă bugetul angajatorului permite acest lucru.

III. Măsuri fiscale

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, următoarele măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri sunt implementate pe perioada stării de urgență:

1. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Mai mult, aceste obligații fiscale scadente nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Așadar, chiar dacă se menține obligația de depunere a declarațiilor fiscale până la data scadenței acestora, in cazul neplății obligațiilor fiscale, nu se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere, iar autoritățile fiscale nu vor demara procedurile de executare silită. Aceste reguli se vor aplica până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență;

2. Suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire vor fi aplicate, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale. Aceste măsuri încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență;

3. Se prorogă primul termen de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020 inclusiv, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale;

4. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. De asemenea, pentru cei care au optat pentru un exercițiu fiscal diferit de anul calendaristic, se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020;

5. Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care și-au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență;

6. Se va proroga termenul pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020, precum și termenul de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.

7. Se va proroga termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

Print Friendly, PDF & Email