În Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, prin intermediul cărei se aduc noi clarificări și facilități fiscale. 

În cele ce urmează, vom prezenta un scurt sumar al celor mai importante măsuri luate prin intermediul actului normativ:

I. Prorogarea termenului de depunere a situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 și a raportărilor contabile la 31 decembrie 2019 până la data de 31 iulie 2020 inclusiv. 

II. Acordarea de rambursări de TVA cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale. Prevederile ordonanței de urgență se aplică și deconturilor de TVA pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA în vigoare până la data intrării a prezentei ordonanțe de urgență (16 aprilie 2020).

Pe de altă parte, acestea nu se aplică în următoarele cazuri:

a) deconturilor de TVA pentru care, până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;

b) deconturilor depuse de contribuabilii mari și de contribuabilii mijlocii, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazuri precum: (i) au înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni; (ii) există riscul unei rambursări necuvenite sau (iii) a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare;

c) deconturilor depuse de alți contribuabili decât cei prevăzuți la lit. b., care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazuri ce includ, pe lângă cele deja menționate la litera b, următoarele: (i) contribuabilul depune primul decont de TVA, după înregistrarea în scopuri de TVA; (ii) soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

Aplicarea acestor noi reguli încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

III. Alte modificări ale Codului fiscal:

1. Pentru indemnizațiile de șomaj tehnic și pentru indemnizațiile aferente zilelor libere acordate părinților pentru supravegherea copilului/copiilor, nu se acordă facilități fiscale. De exemplu, nu se acordă scutirea de la impozitul pe venit în cazul indemnizațiilor de șomaj tehnic primite de angajați din domeniul IT sau construcții. Aceste prevederi se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.

2. Se acordă deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice în limita prevăzută de Codul fiscal, în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;

3. Nu sunt considerate venituri impozabile în sensul impozitului pe venit și nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență;

4. Se introduc reguli noi privind valorificarea și circulația alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice, precum și a produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;

IV. Introducerea unei scutiri de la plata impozitului specific. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate. Actul normativ stabilește expres și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de aceste facilități.

V. Alte modificări și derogări de la Codul de procedură fiscală:

1. Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități. Mai mult, aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante. De asemenea, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. In acest sens, actul normativ instituie o serie de noi reguli.

2. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

3. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Aplicarea prevederilor de mai sus încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

VI. Modificarea OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, în sensul că se aplică măsura de neplată efectivă a TVA în vamă și pentru bunuri precum mașini de producție măști de protecție sau alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, cu respectarea anumitor reguli;

VII. Suspendarea extragerilor lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, urmând să fie reluate în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

VIII. Introducerea de amânări și scutiri pentru operatorii de jocuri de noroc.

 

Echipa noastră de avocați și consultanți vă poate acorda asistență juridică în legătură cu aspectele legate de cele mai recente măsuri fiscale adoptate prin OUG 48/2020, in contextul pandemiei Covid19.  

Contact

Alina Man, Managing Associate (alina.man@musat.ro

Telefon fix: 0040 21 202 59 00; Mobil: 0040 758 699 344

Print Friendly, PDF & Email