INTRODUCERE

Societățile:

 • MUŞAT & ASOCIAŢII S.P.A.R.L., o societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată, cu sediul social în Aviatorilor Nr. 43, Sector 1, Cod Poştal 011853, București, România;
 • MUŞAT & ASOCIAŢII – Restructuring & Insolvency S.P.R.L., societate de practicieni în insolvenţă legal înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bd. Aviatorilor nr. 43, etajul 1, camera 2, sector 1, Bucureşti, România, Cod TVA: RO 21444235, înscrisă în Tabloul practicienilor în insolvenţă sub nr. matricol 2A0073, secțiunea a II-a, având numărul de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO II-0117;
 • MUŞAT & ASOCIAŢII – Consultanță Fiscală S.R.L., societatea de consultanță fiscală, având sediul în Aviatorilor nr. 43, etaj 2, camera 1, Sector 1, București, România, Cod TVA: RO 29724150; şi
 • MUŞAT & ASOCIAŢII – Intellectual Property S.R.L., societate având sediul social în Aviatorilor Nr. 43, Sector 1, Cod Poştal 011853, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bucureşti cu numărul J40/2194/2007 şi având CUI 20958165,

fiecare în calitate de operator de date, după caz, (denumite în continuare „noi” sau „Mușat & Asociații”) vă comunicăm această Politică de confidențialitate a Muşat & Asociaţii (denumită în continuare „Politică de confidențialitate”), pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Prelucrarea”).

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru scopurile Prelucrării menționate la punctul III de mai jos, prelucrăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră, denumite în continuare „Date cu caracter personal”. Datele cu caracter personal vor cuprinde, după caz, atât Informațiile personale ale dumneavoastră, cât şi Categoriile speciale de date cu caracter personal, astfel cum vor fi definite în cele ce urmează. „Informațiile personale” se referă la: nume şi prenume, data şi locul nașterii, denumirea postului şi a societății/entității din care faceți parte, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu,, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail și alte date similare despre dumneavoastră, plăți efectuate, solicitări și proiecte, informații colectate din surse publice și baze de date, informații privind litigii relevante și importante sau alte acțiuni în instanță demarate împotriva dumneavoastră sau de către dumneavoastră, împotriva unui terț afiliat dumneavoastră, adresa de IP, alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră care s-ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre, detalii şi informații despre vizitele dumneavoastră la birourile noastre, precum şi alte date referitoare la interacțiunea cu noi.

În plus, în desfășurarea activităților noastre, este posibil să prelucrăm următoarele Categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastră, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul Cărții de Identitate, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice, date privind sănătatea, date privind apartenența la sindicate și date privind condamnări penale şi infracțiuni.

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în anumite împrejurări, inclusiv:

 • În momentul în care solicitați consultanță juridică, fiscală sau în materia insolvenței sau reprezentare din partea noastră;
 • În momentul în care navigați, solicitați informații sau interacționați pe website-ul nostru;
 • În momentul în care prestați sau vă oferiți să prestați servicii pentru noi;
 • În momentul în care ne comunicați voluntar, din orice motiv, Datele dumneavoastră cu caracter personal.

În anumite împrejurări, colectăm Date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră de la o sursă terță. Spre exemplu, putem colecta Date cu caracter personal de la angajatorul dumneavoastră, alte societăți sau persoane fizice cu care aveți legături, agenții guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informații sau servicii sau din arhive publice.

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dumneavoastră pentru a vă informa în permanență în legătură cu evoluția serviciului solicitat, analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, oferirea de consultanță juridică, inclusiv fiscală și în materie de insolvență sau alte servicii şi alte demersuri pe care le-ați fi putut solicita, inclusiv reprezentare juridică în instanțele de judecată, tribunale arbitrale sau alte autorități competente;
 • Gestionarea şi administrarea relației de afaceri dintre dumneavoastră şi Muşat & Asociaţii, inclusiv servicii de procesare a plăților, contabilitate, auditare, facturare și încasare, asistență;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor), obligații de verificare a conformității sau de înregistrare (cum ar fi în temeiul legislației de sancționare comercială și embargo, legislației antitrust, în scopuri de combatere a spălării banilor, verificare și conformare financiară, în scopurile prevenirii și identificării fraudelor și infracțiunilor), care ar putea include verificări automate ale Datelor dumneavoastră cu caracter personal cu liste aplicabile ale persoanelor sancționate și contactarea dumneavoastră pentru confirmarea identității dumneavoastră în cazul unui posibil rezultat pozitiv, sau înregistrarea interacțiunii cu dumneavoastră care ar putea fi relevantă în scopuri de conformare;
 • Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale;
 • În scopuri de asigurare, monitorizare și evaluarea conformității cu politicile și standardele noastre, în scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre legale; și
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

În ceea ce privește comunicările legate de marketing, vă vom pune la dispoziție, dacă se impune în mod legal, informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a primi aceste comunicări și vă vom oferi posibilitatea de a vă dezabona în orice moment, în cazul în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră. Nu vom folosi Datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

 

TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o Prelucrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia sau a mai multora dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă;
 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte, sau Prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Muşat & Asociaţii sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese. Utilizăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, respectiv pentru exercitarea obligațiilor şi drepturilor noastre derivând dintr-un contract încheiat cu societatea/ entitatea din care faceți parte, pentru a ne îmbunătăți performanța și modul de lucru și în scopuri administrative și de detectare a fraudei.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru Prelucrarea unor Categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.

Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment, prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.

 

TRANSFERURI DE DATE, DESTINATARI ȘI TEMEIUL LEGAL AL ACESTOR TRANSFERURI

În desfășurarea activității noastre, vă putem transmite Datele cu caracter personal către:

 • Avocați pledanți, alți specialiști din domeniul juridic, inclusiv mediatori, notari publici, executori judecătorești, consultanți sau experți implicați în cauza dumneavoastră, în cazul în care transmiterea datelor este impusă prin obiectul lucrărilor aferent cauzei dumneavoastră;
 • Instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau în scopul unui proces de soluționare alternativă;
 • Firme de avocatură străine în scopul obținerii de consultanță juridică străină, atunci când o astfel de consultanță este impusă de soluționarea mandatului încredințat de dumneavoastră sau de societatea din care faceți parte;
 • Societăți care prestează servicii pentru controale împotriva spălării banilor, reducerea riscului de credit și în alte scopuri de prevenire a fraudelor și infracțiunilor și societăți care prestează servicii similare, inclusiv instituții financiare, birouri de credit și autorități de reglementare cu care sunt partajate datele respective;
 • Orice terț căruia îi cesionăm sau novăm orice drepturi sau obligații, în condițiile legii;

De asemenea, vă putem transmite Datele cu caracter personal către împuterniciții noștri, în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Mușat & Asociații, în vederea Prelucrării Datelor cu caracter personal în scopurile permise, în numele nostru și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. Mușat & Asociații va păstra controlul asupra Datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în relația cu respectivii împuterniciți.

Altfel, vă vom transmite Datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea sau când ni se impune prin legea aplicabilă sau prin cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel..

Putem transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării. Unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi localizați în țări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locațiile care nu se află în Europa.

Unii destinatari aflați în afara Spațiului Economic European („SEE”) sunt certificați conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar alţii sunt situați în țări pentru care Comisia Europeană a emis hotărâri de conformitate [Andorra, Argentina, Canada (pentru organizațiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informațiilor personale și a documentelor electronice), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey și Noua Zeelandă]. În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor (Art. 45 GDPR).

Putem încheia contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizând alte mijloace adecvate, asigurând-ne astfel că toți ceilalți destinatari aflați în afara SEE vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor pentru Datele cu caracter personal, și că există măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru protejarea Datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de Prelucrare.

 

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Mușat & Asociații a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității Datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de Date cu caracter personal sau în format tipărit.

 

PERIOADE DE RETENȚIE

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata relației dumneavoastră stabilită cu Muşat & Asociaţii precum și ulterior pentru perioadele de retenție impuse de legislația aplicabilă. În cazul în care se inițiază o acțiune legală, Datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de apel sau recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

În principiu, vă vom păstra Datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unui dintre drepturile dumneavoastră, în conformitate cu legea, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE

Dacă v-ați declarat consimțământul cu privire la activitățile de Prelucrare, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea Prelucrării anterior retragerii consimțământului. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Muşat & Asociaţii nu va mai permite Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu Datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care Prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor Muşat & Asociaţii, iar Prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Muşat & Asociaţii va proceda la Prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de Date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

 1. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 2. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.
 3. Dreptul la restricţionare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.
 5. Dreptul la opoziție:
Aveți dreptul la opoziție, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm Datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la opoziție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat în special dacă Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

 

Puteți să vă exerciți drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la Muşat & Asociaţii, Bulevardul Aviatorilor Nr. 43, Sector 1, Cod Poștal 011853, București, România sau prin e-mail la privacy@musat.ro sau Fax 021 22 33 957.

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

VERSIUNILE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de confidențialitate intră în vigoare la data de 25 mai 2018.

Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă din momentul publicării noii versiuni pe website-ul Muşat & Asociaţii sau din momentul în care v-a fost comunicată în orice alt mod.

Print Friendly, PDF & Email